Runy – První aett (rodina)

Při zápisu kompletní sady run se používá dělení na tři skupiny po osmi runách. Tyto skupiny se též nazývají rodiny nebo Aettir a každá je zasvěcena jednomu čí více bohům.

Prvních osm run: Fehu, Uruz, Thurisaz, Ansuz, Raido, Kenaz, Gebo a Wunjo.

První aett je zasvěcen božským dvojčatům Freyovi a Freye z rodu Valů, kteří mají na starosti zejména úrodu (plodnost) a živou přírodu vůbec. Tyto runy se vyjadřují k aktivitě či práci. Jedná se zde o subjekt.

FEHU
„Bohatství je potěšením pro každého,
přesto každý musí dát ochotně,
jestli chce jásat ve Valhalle.“

Fehu (dobytek, přenosný majetek, peníze) je runa naplnění: uspokojení ambicí, získání odměny nebo mzdy, naplnění lásky. Slibuje také dostatek potravy, ať už se jedná o tu světskou nebo duchovní. Tato runa vyžaduje hluboké zkoumání důležitosti zisku ve vašem životě.

Dalším aspektem runy Fehu je zachování a udržování toho, co jste získali. Je velmi důležité, abyste své požehnání sdíleli s ostatními.

Runa F je esencí pohyblivé síly. Obsahuje mystérium stvoření i zániku a harmonický soulad mezi těmito dvěma protipóly. Fehu je runa věčné přeměny. Popisuje posvátný proces zrození – života – smrti – znovuzrození neboli vzestupu – bytí/ změny – odumření směrem k novému vzestupu.

Při výkladu znamená potvrzení našich předsevzetí a plánů, hlásí obrat k lepšímu. Povzbuzuje nás v našem konání a nabádá nás, abychom se nevzdávali. Aktivuje všechny životní situace a plány. Přitahuje úspěch peníze, bohatství, ale také zodpovědnost. Znamená hojnost, nárůst a množení se. Posiluje naše schopnosti výhodné, ale i ty nevýhodné. Při nošení talismanu tedy myslete i na toto.

Mějte runu Fehu u sebe zvláště v době, kdy máte před sebou nějaké složité jednání. Usnadní vám cestu k vašemu cíli, pomůže dovést rozdělané záležitosti do konce, popostrčí kupředu věci, které se vlečou.

Pro nemocné je Fehu nadějí na uzdravení. Pomáhá při silné bolesti.

Energeticky – je to runa, která dává, ale i odebírá energii.

TATO RUNA ROZHODNĚ ZNAMENÁ ÚSPĚŠNÝ ŽIVOT.


URUZ
„Divoký tur je prudký, s rohy nad sebou,
nebojácný to bojovník,
kráčející pustinou,
všemohoucí.“

Uruz (tur, bizon, prabýk) – je symbolem ohromné životní prasíly.

Je to runa rychlosti a síly, jak zvířete, tak lovce. Je runou nespoutané přírodní energie a volnosti. Tato runa symbolizuje úsilí k překonávání překážek a zarputilost, se kterou je potřeba se něčemu věnovat – zároveň také znamená, že máme, nebo že se nám dostane dostatek sil k dosažení cíle. Velice důležitá je zde cílevědomost, jelikož runa Uruz věští zdárný vývoj našich událostí, bude třeba vyvinout (někdy značné) úsilí a námahu, abychom své záměry zdárně naplnili. Pokud padne jako odpověď je třeba zatnout zuby a vytrvat ve svém snažení, protože je v našich silách úkol či projekt zvládnout. Její síla se ještě umocní spolu s runou FEHU (dobytek).

Při výkladu – může ukazovat na nové začátky, jakési znovuzrození. Znamená to, že život, který jste doposud žili, už přerostl svou formu a musí přijít změna. Životní energie se nově projeví v nové formě života. Znamená také bitvu, krizi a výzvu k překonání. Rivalitu. Tato runa radí neustupovat a tvrdě bojovat! Znamená životní výzvy, které musíme zvládnout, abychom se mohli posunout dál. Vytažení této runy věští nevhodnou dobu pro navázání vztahu, jelikož ještě není ukončen ten starý. Naopak je to vhodný okamžik pro zahájení léčby.

Pomůže nám ovládnout hrubou sílu a mít ji pod kontrolou. Pomůže řešit konfliktní situace. Dodá nám sebevědomí, zodpovědnost, sílu konat.

Energeticky – je to velmi silná léčivá runa. Dosahuje léčivého efektu tím, že harmonizuje všechny čakry. Je to runa, která nás vezme zpět k prapůvodnímu zdraví (připomene buňkám, našim orgánům a celému tělu jejich původní stav) a tímto způsobem nás navrátí ke zdraví. Dokáže přinést ohromnou vitalitu.

URUZ JE RUNA MÁGŮ.


THURISAZ
„Thorn je velmi ostrý ke každému,
těžko se zdržuje,
krutý k těm,
kdož odpočívají mezi ostatními.“

Thurisaz (obr, kladivo, trn na větvi). Runa TH je symbolem blesku a hromu a odpovídá Mjöllniru, kladivu Thóra. Tato zbraň je ničitelem Etinů a ochráncem Midgardu a Ásgardu. Thór je v mnoha ohledech podobný obrům (thursar) co se velikosti a také jeho hrubé síly týče, pro to je pro ně ideální protivník. Tento Ás je výboným válečníkem, který svou silou udržuje světový pořádek. Thurisaz je kladivo, které se dere s kupředu a ničí síly, které jsou nepřátelské k vesmírnému řádu.

Není to tedy boj „zla proti dobru“ jde zde spíše o ochranu a sjednávání řádu. Tak jako má růže trny, které ji chrání tak Mjöllnir chrání Midgard a Ásgard. Stejně jako blesk přináší životodárné deště, tak runa Thurisaz boří bariéry a přináší hojnost a plodnost, takže je možné znovu začít.

Tato runa tedy představuje nutnost bojovat a překonávat překážky. Může nám poskytnout ochranu jako trní, které chrání růži. Ochranu před neznámem a negativními silami. Dodává sílu odrazit nepřátelské útoky.

Pokud je runa tažena v souvislosti se zaměstnáním, prací, pak je třeba počítat s určitými potížemi, možná smůlou. Je možné se setkat s nepřátelstvím. Proto je třeba se důsledně připravovat, nic neponechat náhodě, nezaleknout se potíží ani případných protivníků. Pozor na lehkomyslnost a nerozvážnost. Když přehlížíme varovné signály, mohou přijít změny a potíže, které jsme mohli s větší obezřetností zažehnat.

V souvislosti se vztahy a s láskou je to podobné. Zřejmě přijde krize, partnerským vztahům hrozí narušení, bezpečí a zázemí vztahu je podkopáno. Jak už bylo řečeno se vším přichází zároveň s runou Thurisaz také síla a pomoc. Je třeba zachovat chladnou hlavu, nepanikařit. Pomoc je nám dána. Na konci trnité cesty čeká láska.

Energeticky – tato runa na každé úrovni a v každém smyslu slova umí přivolat sílu vůle. Tato runa nám pomůže také nahlédnout do své karmy a dá nám i sílu a odvahu ji zpracovat.

Pomáhá tvořivou duchovní energii usměrnit do hmoty – takže s ní můžete tvořit svou budoucnost, své životní situace. Když ji máte u sebe a představíte si co chcete, aby se vám stalo, tato runa vás v tom plnou silou podpoří.

V RUKOU MOUDRÉHO JE THURISAZ SILNOU MOCÍ A POŽEHNÁNÍM, V RUKOU NEVĚDOMÉHO JE TO DOSLOVA POHROMA.


ANSUZ
„Ústa jsou zdrojem řeči,
podpora moudrosti,
jsou pro každého požehnáním,
a důvěrou.“

Ansuz (bůh, runové jméno boha, Ódinův plášť rozevlátý větrem) je hlavní runa boha Ódina. Ansuz je mysterium tremendum runové řady. Je to runa slova, písně poezie a magického vzývání (galdr). Posiluje aktivní i pasivní magické síly a jasnovidné schopnosti. Přináší schopnost přesvědčivé a strhující mluvy, sílu sugesce a božskou inspiraci. Řečníci, přednášející, ti, kteří hovoří k duším lidí, používají tuto runu, aby donesli druhým světlo a moudrost a to co potřebují slyšet, aby co nejméně trpěli. Pomáhá při kontaktu s anděly a duchovními bytostmi.

Přítomnost této runy při věštbě znamená, že odpověď přichází z „vyšších sfér“, dorozumívání s vyšší inteligencí. Runa tedy symbolizuje všechny druhy vědění. Od běžného vzdělání až po duchovní moudrost šamanství a magie. Představuje znalosti a také schopnost obratně je využívat.

Při věštění hovoří o komunikativních dovednostech a silné osobnosti, která vládne schopností přesvědčit ostatní. je tedy vůdčím typem. Také se při jejím vytažení doporučuje obrátit se pro radu na někoho moudrého a zkušeného. Předpovídá životní zkoušku.

Přistupujte s vnímavostí ke každému střetnutí, návštěvě a životní křižovatce. Buďte pozorní obzvlášť tehdy, když se setkáte s někým, kdo je moudrý. Nechejte si od něj poradit.

JE TO RUNA MOUDRÝCH ROZHODNUTÍ. JE TO RUNA PROBUZENÝCH.


RAIDHO
„Jízda dvoranou příjemná je,
silnější však jest
na silném oři sedět,
a urazit míli cest.“

Raidho (jízda, ježdění, cesta – znamená také sluneční vůz nebo Thórův vůz. Představuje nasměrování síly podle přírodních zákonů správnou cestou, která vede ke správnému výsledku. Tato runa představuje správný sled cesty zasvěcovaného po stezkách Devíti světů Yggdrasilu. Runa Raidho je vesmírný zákon a je vyjádřena takovými přírodními jevy, jako je každodenní pouť slunce a cykly přírody a lidstva.

Runa tedy představuje především pohyb, jízdu, cestu vpřed ať už se jedná o fyzický nebo duchovní (kdy dochází k posunu našeho myšlení a poznání a změně v tomto směru). Tento pohyb je vlastně o změně prostředí, nových začátcích o rozšíření obzorů. O změně např. zaměstnání, bydliště a podobně. V psychické oblasti může jít o změnu chápání a vidění světa či sebe sama. Jde také o pohyb informací směrem ku nám a od nás k jiným – tedy jde o komunikaci.

Při věštění runa Raidho přináší příznivé změny, příznivý čas pro zásadní rozhodnutí a slibuje pohyb vpřed. Může věštit začátek projektu, cestování nebo nastoupení na duchovní cestu. Peníze, úspěch a láska jsou na cestě.

Runa může též znamenat, že na cosi nadešel ten správný čas, může symbolizovat příchod dobrých správ, vyjasnění nějaké situace. Pokud jste sami a partnera hledáte předpovídá, že láska je na cestě. Pokud partnera máte můžete očekávat na dobrý vývoj vztahu a pokud přijdou nějaké změny, není třeba se jich obávat, budou prospěšné.

Energeticky- může pomoci k fyzickému mládí a duchovní čistotě.

RUNA HLEDAČŮ PRAVDY, NEVINNÝCH A SMĚLÝCH, KTEŘÍ SE ODVÁŽÍ PODÍVAT SKUTEČNOSTI DO OČÍ, SLYŠET JI A PŘIJMOUT JI.


KAUNAZ
„Pochodeň pro všechny živé, je bledá a jasná,
nejvíc hoří tam,
kde vznešení odpočívají.“

Runa Kaunaz představuje oheň, pochodeň, světlo. Je to runa živlu ohně, takového ohně, který má člověk pod kontrolou (pochodeň). V rituálním slova smyslu je Kaunaz ohněm stvoření, oběti, krbu a kovárny – tento oheň člověk ovládá a používá ho k dosažení svých cílů. Oheň je vždy vnímán jako přeměňující a obnovující síla. Kaunaz je schopnost a vůle vyrábět a tvořit. proto je to runa umělců a řemeslníků. Je to velmi pozitivní runa síly.

Při věštění znamená štěstí a úspěch. Přináší kreativitu, inspiraci a náhlý vhled do problému či situace, kterou se nám delší dobu nedařilo vyřešit či pochopit. Je formou jakéhosi osvícení, nebo také náhlého prozření, tzv. aha efektu. Toto poznání nebo osvícení může přijít z nečekaného směru. Dokáže posvítit do všech temných míst a zákoutí, která jsme neviděli nebo přehlédli. Ovšem osvítí i to, co jsme záměrně nebo podvědomě vidět nechtěli a skrývali před druhými, nebo, což je daleko horší, před sebou.

Celkově nás tedy čekají nové zážitky a poznání. Pokud se potýkáme s nemocí, přichází uzdravení a také regenerace. Pokud si runu vytáhneme ve zdravotní oblasti a ptáme se na příčinu problému, půjde o jakýsi vnitřní oheň – tedy zánět v těle.

Energeticky – zvyšuje naše vibrace, posiluje intuici a vyšší vědomí

JE TO RUNA TĚCH, KTEŘÍ UŽ POCHOPILI.


GEBO
„Dar je pro každého sláva
a povýšení
pro potřebné pomoc,
a potrava.“

GEBO – znamená dar, štědrost, svatbu a pohostinnost. Představuje to, co si bohové a lidé mezi sebou vyměňují; interakci dvou sil.

Když padne při věštění, znamená, že nám bude pomoženo. Dostaneme dar ve formě odpovědi, zdárného nasměrování vývoje naší situace, každopádně přijde něco, co pro nás bude mimořádně cenné. Tyto dary mohou mít jak materiální tak duchovní formu, podle toho, co nejvíce potřebujeme. Jsou to dary „shůry“, budou pro nás tedy nadmíru přínosné a nevyslovitelně cenné. Važme si jich.

Tato runa je také připomínkou, abychom nezapomínali na neustálou vděčnost za vše, čeho se nám dostává. Vážit si i malých věcí, drobných gest, všedních situací, které nám přicházejí do života. Je velmi důležité je vidět a umět ocenit. Když se energie, která k nám byla vyslána v podobě nějakého daru, zpět od nás vrátí v podobě vděčnosti, můžeme příště očekávat ještě více. S její pomocí si máme uvědomovat, že jen to co dáváme, to dostáváme zpět. Vrací se nám naše vlastní postoje, myšlenky, slova a činy.

Tato runa ať už je v jakékoliv pozici je stále stejná. Tedy je třeba dbát na neustálou rovnováhu a harmonii. Dávat si pozor na situace, kdy jedna strana pořád dává a druhá jen dostává. Jde o vyváženost v mezilidských vztazích.

Energeticky – nám přivolává karmické energie.

JE TO RUNA ROVNOVÁHY


WUNJO
„Potěšení není třeba těm,
kteří malá mají přání a zármutek
a rozmnoživši se,
jsou blažení.“

Runa Wunjo znamená radost, potěšení a naději. Značí také dostatek, štěstí a slávu. Všeobecně je to tedy velmi pozitivní runa – runa radosti.

Ať už se jedná o otázku zaměstnání, práce nebo vztahů, tato runa radí jít za svým štěstím, protože je vám přáno! Dobré vztahy na pracovišti, zdařilé obchodní partnerství. Také studentům věští zdárné složení zkoušek. Prosperita a vzestup se může týkat také vaší firmy, pokud ji máte. Ale i všeho ostatního, na čem vám záleží.

Slibuje dokončení každé životní situace radostně. Znamená to zakončení takovým způsobem, že budou všichni zúčastnění více méně radostní (někdo více, někdo méně 🙂

Důležité u této runy je pozitivní myšlení a schopnost a také ochota spolupracovat s druhými. Když se daří vám, daří se i ostatním. Přejte druhým a oni zase budou přát vám. Vyhledávejte své blízké a podělte se s nimi o svou radost. Dobré kolektivní vztahy v práci, spokojené rodinné vztahy – to vše přináší runa Wunjo.

JE TO RUNA TĚCH, KTEŘÍ MAJÍ ODVAHU ŽÍT ŠŤASTNÝM A KLIDNÝM ŽIVOTEM

Energeticky – velmi povzbuzující runa, povzbuzuje v nás všeobsáhlé energie