Runy – Třetí aett (rodina)

Při zápisu kompletní sady run se používá dělení na tři skupiny po osmi runách. Tyto skupiny se též nazývají rodiny nebo Aettir a každá je zasvěcena jednomu čí více bohům.

Ve třetí rodině jsou tyto runy: Teiwaz, Berkana, Ehwaz, Mannaz, Laguz, Inguz, Othila a Dagaz.

Třetí aett je zasvěcen Týrovi, z rodu Ásů, Ódinovu synovi, pánu spravedlnosti. Symbolizuje především aktivitu projevenou navenek a odezvu na ni. Jde zde o vše co je spojeno se subjektem i objektem a jejich rovnováhou.

TEIWAZ
„Tyr jest znamení, které má důvěru vznešených,
stále pohybuje se,
a v temnotě noci,
nezná odpočinku.“

Teiwaz – sláva, bůh Týr, hrot oštěpu

Runa Teiwaz ztělesňuje sílu, kterou ovládá bůh Týr. Týr je severský bůh práva a spravedlnosti. Podle pověsti obětoval svou pravou ruku v čelistech vlka Fenrira, aby dostál právu a spravedlnosti. Proto je Teiwaz také runou sebeobětování v zájmu druhých a runou králů a vůdců lidu.

Znamená úspěšné dokončení našich plánů a poznání že všechno, všechny síly okolo nás nás podporují k dosažení našeho cíle, který je správný a výhodný pro všechny zúčastněné i pro ostatní. Je to božská runa, runa bojovníka. Přináší nám vítězství a také snahu zvítězit. Dává nám sílu neochvějně jít ke svým cílům.

Při nošení této runy máme lepší spojení se svou duší a víc bychom rozuměli situacím, které nám už přišly do života, nebo přijdou. Dává schopnost rozlišit co máme v životě řešit, tedy do čeho půjdeme a do čeho nepůjdeme. To, co je naše věc a to, o co se starat nemáme. Zvyšuje zdravou soupeřivost.

Při věštění znamená že případné překážky, které se nám postaví do cesty, jsme schopni zvládnout. Značí vítězný boj, úspěch ve sportu, úspěch v konkurzech a komunikaci.

Energeticky – v nás probouzí božské, tvořivé síly, rozhodně podporuje duchovní vývoj a růst.

RUNA TĚCH, KTEŘÍ UŽ LETÍ NAD KARMOU A OSUDEM.


BERKANA
„Bříza nemá plodů,
nese ratolesti bez přírůstku,
je nádherná ve svých větvích,
obtížena listím,
těžká ve větru.“

Berkana – bohyně břízy, bříza, březová větvička.

Runa stromu života, pomáhá růst na každé úrovni. Je to runa plodnosti ale i úrodnosti. Runa narození něčeho zcela nového, ať už se jedná narození dítěte nebo nového projektu, nové firmy. Je to runa vývoje, podporuje správné programy a plány.

Padne-li při věštění znamená tedy zrození něčeho nového. V otázce zdraví vypovídá o dobrém zdravotním stavu, vitalitě a skvělé kondici. Značí tedy hlavně plodnost – fyzickou či duševní, osobní růst, prosperitu v obchodě či v osobním životě. V souvislosti s láskou předpovídá čas plodných vztahů. Nabádá k tomu, abychom svým blízkým vyjadřovali lásku a náklonnost. Posiluje vztahy v rodině a domově.

JE TO RUNA TĚCH, KTEŘÍ SE ZNOVUZRODILI.

Energeticky – přináší duchovní zrození a zároveň odstraňuje všechny překážky, které mohou tomuto duchovnímu zrození stát v cestě. Přináší vnitřní svobodu a vnější nezávislost.


EHWAZ
„Kůň jest potěšením vznešených,
kde reci ve zdraví na ořích svých
slova si vyměňují,
pro neklidné jest to útěcha.“

Ehwaz – kůň, válečný kůň, hřebec. Je to runa Sleipnira, Ódinova osminohého koně.

Pokud nám ve věštbě padne tato runa, můžeme si ji představit jakoby bychom naskočili na koně, pobídli ho o se tryskem rozběhl. Je zárukou, že staré záležitosti, cokoliv, co chceme rychle dořešit, vyřešit , dokončit, se už konečně dokončí. Týká se to i životních situací, které se dlouho vlečou. Nevíte zda odejít nebo ne, a kdy? Tato runa nám to urychlí. Znamená neustálý pohyb, dynamiku, kruh života.

Při vytažení této runy je jisté, že pokud máme v cokoliv, co už dlouho stagnuje, něčím chceme v životě pohnout, se to dá po pohybu. A rychle. Vyvolává popud k zásadním životním změnám (stěhování, změna zaměstnání…)

V souvislosti s prací znamená dobrou práci v kolektivu, posun na nové pracovní místo. Také uzavírání nových smluv a dohod. Pro nezaměstnané předpovídá nalezení práce, která bude přinášet radost. V práci budete obklopeni lidmi, kteří vás budou podporovat. Ve spojení s láskou předpovídá příznivý vývoj ve vztazích. Pod vlivem této runy budete mít chuť posilovat nebo budovat rodinné vztahy. Pokud jste sami a po partnerovi toužíte, vydejte se na cesty. Potkáte se zřejmě někde na cestách…

RUNA TĚCH, KTEŘÍ JSOU JIŽ PŘIPRAVENI NA RYCHLÉ ZMĚNY NA KAŽDÉ ÚROVNI.

Energeticky – osvobozuje nás od zbytečných tužeb a zbytečných věcí, které chceme.


MANNAZ
„Lidé jsou jejich štěstím a drazí svým příbuzným,
přesto se všichni musí odloučit
jeden od druhého,
neb bohové svěřili tělo zemi.“

Mannaz – člověk, muž, lidská bytost.

Tato runa patří Heimdallovi, zakladateli lidského rodu. Heimdall je ve skutečnosti Ódin v jedné ze svých mnoha podob. V Písni o Rígovi (Heimdallovi) se hovoří o tom, jak tento bůh stvořil tři společenské funkce ve lidském světě, tedy jejich představitele – Válečníka, Živitele a Kněze – krále.

Mannaz představuje „dokonalého“ člověka, archetyp. Jde o bytost – hemafrodita – který je spojením mužského i ženského elementu.

LAGUZ
„Voda se suchozemcům únavnou zdá,
jestliže na ni odváží se v člunu nepevném,
mořské vlny pěnit budou,
a mořský oř bude dbát,
aby nepohazoval hlavou.“

INGUZ
„Ing ponejprv spatřen byl mezi Dány z východu,
odplouval přes vlny,
s vozem svým vzadu,
tak válečníci ho pojmenovali.“

DAGAZ
„Den poslem bohů jest,
světlo bohů pak štěstím a potěchou
pro bohaté a chudé.“

OTHILA
„Domov je milován každým,
když těšit se mohou,
ze svých práv a práce
a prospívat v míru.“