Runy – Třetí aett (rodina)

Při zápisu kompletní sady run se používá dělení na tři skupiny po osmi runách. Tyto skupiny se též nazývají rodiny nebo Aettir a každá je zasvěcena jednomu čí více bohům.

Ve třetí rodině jsou tyto runy: Teiwaz, Berkana, Ehwaz, Mannaz, Laguz, Inguz, Othila a Dagaz.

Třetí aett je zasvěcen Týrovi, z rodu Ásů, Ódinovu synovi, pánu spravedlnosti. Symbolizuje především aktivitu projevenou navenek a odezvu na ni. Jde zde o vše co je spojeno se subjektem i objektem a jejich rovnováhou.

TEIWAZ
„Tyr jest znamení, které má důvěru vznešených,
stále pohybuje se,
a v temnotě noci,
nezná odpočinku.“

Teiwaz – sláva, bůh Týr, hrot oštěpu

Runa Teiwaz ztělesňuje sílu, kterou ovládá bůh Týr. Týr je severský bůh práva a spravedlnosti. Podle pověsti obětoval svou pravou ruku v čelistech vlka Fenrira, aby dostál právu a spravedlnosti. Proto je Teiwaz také runou sebeobětování v zájmu druhých a runou králů a vůdců lidu.

Znamená úspěšné dokončení našich plánů a poznání že všechno, všechny síly okolo nás nás podporují k dosažení našeho cíle, který je správný a výhodný pro všechny zúčastněné i pro ostatní. Je to božská runa, runa bojovníka. Přináší nám vítězství a také snahu zvítězit. Dává nám sílu neochvějně jít ke svým cílům.

Při nošení této runy máme lepší spojení se svou duší a víc bychom rozuměli situacím, které nám už přišly do života, nebo přijdou. Dává schopnost rozlišit co máme v životě řešit, tedy do čeho půjdeme a do čeho nepůjdeme. To, co je naše věc a to, o co se starat nemáme. Zvyšuje zdravou soupeřivost.

Při věštění znamená že případné překážky, které se nám postaví do cesty, jsme schopni zvládnout. Značí vítězný boj, úspěch ve sportu, úspěch v konkurzech a komunikaci.

Energeticky – v nás probouzí božské, tvořivé síly, rozhodně podporuje duchovní vývoj a růst.

RUNA TĚCH, KTEŘÍ UŽ LETÍ NAD KARMOU A OSUDEM.


BERKANA
„Bříza nemá plodů,
nese ratolesti bez přírůstku,
je nádherná ve svých větvích,
obtížena listím,
těžká ve větru.“

Berkana – bohyně břízy, bříza, březová větvička.

Runa stromu života, pomáhá růst na každé úrovni. Je to runa plodnosti ale i úrodnosti. Runa narození něčeho zcela nového, ať už se jedná narození dítěte nebo nového projektu, nové firmy. Je to runa vývoje, podporuje správné programy a plány.

Padne-li při věštění znamená tedy zrození něčeho nového. V otázce zdraví vypovídá o dobrém zdravotním stavu, vitalitě a skvělé kondici. Značí tedy hlavně plodnost – fyzickou či duševní, osobní růst, prosperitu v obchodě či v osobním životě. V souvislosti s láskou předpovídá čas plodných vztahů. Nabádá k tomu, abychom svým blízkým vyjadřovali lásku a náklonnost. Posiluje vztahy v rodině a domově.

JE TO RUNA TĚCH, KTEŘÍ SE ZNOVUZRODILI.

Energeticky – přináší duchovní zrození a zároveň odstraňuje všechny překážky, které mohou tomuto duchovnímu zrození stát v cestě. Přináší vnitřní svobodu a vnější nezávislost.


EHWAZ
„Kůň jest potěšením vznešených,
kde reci ve zdraví na ořích svých
slova si vyměňují,
pro neklidné jest to útěcha.“

Ehwaz – kůň, válečný kůň, hřebec. Je to runa Sleipnira, Ódinova osminohého koně.

Pokud nám ve věštbě padne tato runa, můžeme si ji představit jakoby bychom naskočili na koně, pobídli ho o se tryskem rozběhl. Je zárukou, že staré záležitosti, cokoliv, co chceme rychle dořešit, vyřešit , dokončit, se už konečně dokončí. Týká se to i životních situací, které se dlouho vlečou. Nevíte zda odejít nebo ne, a kdy? Tato runa nám to urychlí. Znamená neustálý pohyb, dynamiku, kruh života.

Při vytažení této runy je jisté, že pokud máme v cokoliv, co už dlouho stagnuje, něčím chceme v životě pohnout, se to dá po pohybu. A rychle. Vyvolává popud k zásadním životním změnám (stěhování, změna zaměstnání…)

V souvislosti s prací znamená dobrou práci v kolektivu, posun na nové pracovní místo. Také uzavírání nových smluv a dohod. Pro nezaměstnané předpovídá nalezení práce, která bude přinášet radost. V práci budete obklopeni lidmi, kteří vás budou podporovat. Ve spojení s láskou předpovídá příznivý vývoj ve vztazích. Pod vlivem této runy budete mít chuť posilovat nebo budovat rodinné vztahy. Pokud jste sami a po partnerovi toužíte, vydejte se na cesty. Potkáte se zřejmě někde na cestách…

RUNA TĚCH, KTEŘÍ JSOU JIŽ PŘIPRAVENI NA RYCHLÉ ZMĚNY NA KAŽDÉ ÚROVNI.

Energeticky – osvobozuje nás od zbytečných tužeb a zbytečných věcí, které chceme.


MANNAZ
„Lidé jsou jejich štěstím a drazí svým příbuzným,
přesto se všichni musí odloučit
jeden od druhého,
neb bohové svěřili tělo zemi.“

Mannaz – člověk, muž, lidská bytost.

Tato runa patří Heimdallovi, zakladateli lidského rodu. Heimdall je ve skutečnosti Ódin v jedné ze svých mnoha podob. V Písni o Rígovi (Heimdallovi) se hovoří o tom, jak tento bůh stvořil tři společenské funkce v lidském světě, tedy jejich představitele – Válečníka, Živitele a Kněze – krále.

Mannaz představuje „dokonalého“ člověka, archetyp. Jde o bytost – hemafrodita – který je spojením mužského i ženského elementu.

Při věštbě nás nabádá budovat vztahy. Ať už k sobě, přátelům, v rodině. Vede nás ke spolupráci a uvědomění si toho, že nikdo nejsme osamoceným ostrovem. Je pravda, že sami jsme přišli na tento svět, sami i podstoupíme cestu návratu a koneckonců, jen my sami opravdu prožíváme každou vteřinu našeho života. Ale jsme obklopeni druhými a ti jdou s námi bok po boku. A my jdeme s nimi. Tato runa představuje péči o druhé a sdílení.

JE TO RUNA PROBUZENÝCH HRÁČŮ. TĚCH, KTEŘÍ POCHOPILI, ŽE NIC NENÍ TŘEBA BRÁT MOC VÁŽNĚ, ŽE VŠICHNI HRAJEME JEN SVÉ ROLE.


LAGUZ
„Voda se suchozemcům únavnou zdá,
jestliže na ni odváží se v člunu nepevném,
mořské vlny pěnit budou,
a mořský oř bude dbát,
aby nepohazoval hlavou.“

Laguz – voda, moře, vlna nebo rychle rostoucí zelená část pórku.

Je to mocná runa zasvěcení. Na začátku života představovala zasvěcení, kdy se na novorozené dítě stříkla voda, a dalo se mu jméno, poté co se prokázalo, že je schopno života. Znamená také obřad odchodu na konci života. Toto potvrzují pohřby na lodích, které praktikovali Vikingové. Souvisí s převozníkem, který převáží duše do říše mrtvých. Tuto souvislost dokazují i mýty o Ódinovi, jako převozníkovi.

Staroseverský název runy laukr znamená také pórek. Jako symbol organického růstu a plodnosti ve fyzickém i duchovním smyslu. Tato runa ovládá učení bylinné magie.

Tato runa vyjadřuje prastarý ženský princip, který nezná překážky. Dosáhne svého cíle doslova za každou cenu, IHNED. Najde si cestu k hlubokým tajemstvím, poznatkům a prastarým vědomostem. Umí si podmanit všechny síly, nejen ty „světlé“, ale i ty „tmavé“. Jak použijeme tuto moc, určujeme my, je na nás, kterou stranu si zvolíme.

Voda je symbol změny, nejistoty, pomíjivosti. Při věštění může vyjadřovat plodnost. Může naznačovat, že se vynoří věci a informace, které nám byly dosud skryty. Vše „vyplave na povrch“.

Energeticky – očišťuje a vitalizuje auru, přináší světlo a očišťuje karmu.

JE TO RUNA TĚCH, KTEŘÍ SE NAVRACEJÍ K BOŽSKOSTI A NAŠEMU PRAPŮVODNU.


INGWAZ
„Ing byl poprvé
spatřen mezi východními Dány,
přes moře
ve svém voze,
takovým válečníci
říkají hrdina.“

Ingwaz – bůh Ing, hrdina, člověk

Ingwaz je považován za jméno starogermánského boha země, který spolupracuje ve dvojici s matkou země, Nerthus. Tento bůh představuje chotě matky země a kněze, který ji navštěvuje.

Tato runa je o mužském principu, oplodňující a dynamické energii, která je v podstatě jang.

Když nám padne při věštbě můžeme předpokládat, že nám vstoupí do života nová síla a energie. Nové nápady na seberealizaci na poli povolání. Nadšení, nový začátek, úspěch, štěstí a zadostiučinění. Je možné, že tam, kde dosud byly jen hádky, dojde k usmíření. Zamilovanost ve vztahu, možnost početí potomka. Rozkoš, sexualita, potěšení. Jako rada zní, nebojme se riskovat. Budeme mít dostatek energie na to, dotáhnout věci do konce.

Energeticky – s touto runou nabíráme ukrutně velké energie, které nás čistí.

DAGAZ
„Den poslem bohů jest,
světlo bohů pak štěstím a potěchou
pro bohaté a chudé.“

Dagaz – den, denní světlo, rovnováha mezi nocí a dnem.

Dagaz je denním světlem, které se objevuje v okamžiku svítání ale také při západu slunce, v červáncích a stmívání. Je to runa naprostého procitnutí. Je syntézou noci a dne skrze pojem úsvitu a stmívání. Je to runa polarity, dvou naprostých protikladů, které ovšem nemohou existovat jeden bez druhého. Noc/den, radost/žal, život/smrt, tělo/duše – dva naprosto opačné póly, které se v mystickém okamžiku spojují v jedno. Toto je alchymie, slovy těžko postižitelná.

Při věštbě znamená, že každopádně dostáváme novou šanci a jsou zde možnosti dalšího vývoje. Pokud se trápíme minulostí a činy, které jsme udělali, tato runa nám připomíná, že všechny omyly a chyby jsou jen zkušenosti, které můžeme dalším vývojem změnit. Vždy záleží na našem rozhodnutí, že chceme začít znovu a lépe. Celý život dostáváme další a další šance na to, napravit to, co napravit jde a zapomenout na to ostatní. Sám stvořitel nám dává celý život možnosti nově začít, měli bychom si tu šanci dát i my. Podporuje tedy vše nové, výhodné, všechny nové začátky a správný vývoj věcí.

Další funkcí této runy je velmi silná ochrana. Chrání nás před nevraživostí, zlobou, hněvem, nenávistí, závistí…před temnotou.

JE TO RUNA TĚCH, KTEŘÍ PROCHÁZEJÍ TRANSFORMACÍ SVÝCH CITŮ, MYŠLENEK A REAKCÍ.

Energeticky – pomáhá harmonizovat současnost, toho co je tady a teď. Harmonie ve smyslu toho, že nám pomáhá přijmout i stinné stránky našeho života, nejen ty světlé.

OTHALA
„Domov je milován každým,
když těšit se mohou,
ze svých práv a práce
a prospívat v míru.“

Othala – majetek (předků), vlast, příroda, vrozená vlastnost, ohrazený pozemek klanu

Runa Othala symbolizuje opevněný pozemek klanu. Je znamením vrozených vlastností, které dědíme po svých předcích. Je symbolem toho, co po minulých generacích zdědil celý klan. Jedná se o materiální i duchovní dědictví. Othala znamená také prosperitu. U této runy se jedná o vše co se týká společenství, rodiny, rodu a dědictví. Symbolizuje předky a minulost.

Ve věšteckém významu nás nabádá k budování rodinných vztahů a odkazuje na předky. Runa nám připomíná domov a vztahy v něm, vztah rodičů a dětí a jejich soužití. Při vytažení této runy máme možnost vyjasnit si případné nedorozumění a spory, které prožíváme v rodinném kruhu. V povolání věští zvýšení platu, dobrý obchod, navýšení hmotného majetku. Ve vztazích znamená spokojenost v rámci rodiny. Pro osamocené může znamenat příchod nového partnera, se kterým je možné pustit se do budování domova. Celkově znamená nové životní období a v určitém slova smyslu i karmu nebo osud.

Může znamenat i dědictví, nebo nákup pozemku či domu. Učí nás vážit si pradávných hodnot a moudrosti starých. Také nás navrací k tradicím našich předků a jejich poznatkům.

Energeticky – může představovat jakousi anténu, díky níž jsme schopni duchovně růst.

JE TO RUNA TĚCH, KTEŘÍ SI VÁŽÍ TRADICE.